ประกาศยกเลิกการจัดงานแจกลายเซ็นที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น BLUE ROSE knows ของคุณ MindaRyn

ตามที่ได้มีการประกาศจัดงานแจกลายเซ็นที่ระลึกการจำหน่ายแผ่น BLUE ROSE knows ของคุณ MindaRyn ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563 (อา.) ทว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยปัจจุบันขยายวงกว้างมากขึ้น ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือในการหยุดยั้งการแพร่เชื้อ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อสุขภาพสูงสุด ทั้งกับศิลปิน ผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องทุกคน จึงขอประกาศ【ยกเลิกการจัดงาน】มา ณ ที่นี้

▶รายละเอียดกิจกรรม

http://www.lantis.jp/artist/mindaryn/news_1606734000.html


①สำหรับผู้ที่มีบัตรเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับ Jacket Card พร้อมลายเซ็นจริงจากคุณ MindaRyn โดยสามารถติดต่อขอรับได้ตามช่องทางต่อไปนี้

◆ทางหน้าร้าน ลูกค้าสามารถนำบัตรเข้าร่วมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนกับ Jacket Card พร้อมลายเซ็นจริง ได้ที่หน้าร้าน animate Bangkok, MBK Center ชั้น7

เริ่มนำบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแลกรับ Jacket Card ได้ที่หน้าร้านได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
*จะต้องนำบัตรเข้าร่วมงานตัวจริงมาแลกเท่านั้น ในกรณีที่ทำบัตรสูญหายจะไม่สามารถรับของสมนาคุณได้
*หากลูกค้าไม่มารับของตามวันเวลาที่กำหนด ทางร้านจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
◆ทางไปรษณีย์ ลูกค้าจะต้องส่งบัตรเข้าร่วมกิจกรรมตัวจริงมายังที่อยู่ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 *จะนับจากวันที่ส่งบนเอกสารของไปรษณีย์

(กรุณาระบุชื่อที่อยู่ของผู้ส่งอย่างชัดเจน และส่งแบบลงทะเบียนหรือEMSเท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหาย)

*********************************

บริษัท อะนิเมท เจเอ็มเอ จำกัด (บัตรเข้าร่วมกิจกรรม คุณ MindaRyn)

เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ เอ็ม7 ชั้นที่7

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

เบอร์โทรศัพท์ 02-003-1648

*********************************

ทางทีมงานจะจัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่ของผู้จัดส่งเท่านั้น

ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งบัตรเข้าร่วมกิจกรรมมายังบริษัท และทางบริษัทจะทำการส่งของสมนาคุณไปให้โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

②ผู้ที่ลงทะเบียน [จัดส่งทางไปรษณีย์] ผ่านทาง animate Bangkok Online ทีมงานจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์


ทางทีมงานต้องขออภัยทุกท่านที่รอคอยกิจกรรมครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและให้ความร่วมมือ

▶ติดต่อสอบถาม

animate Bangkok www.facebook.com/animateBangkok/inbox/