Recruit

Job category พนักงานขาย (Part-time)
Job Description ดูแลหน้าร้าน บริการลูกค้าและหน้าที่แคชเชียร์
Requirements
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • สามารถมาทำงาน 4 วันขึ้นไปต่อสัปดาห์และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถมาทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้
  • รักงานบริการและมีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงต่อเวลา
Employment status Part-time
Salary สามารถเจรจาในภายหลัง
Work location animate Bangkok

ชั้น 7 MBK Center ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Working hours
  • กะเช้า 9:30 - 18:30น.
  • กะบ่าย 12:30 - 21:30น.

ขั้นตอนการยื่นเอกสารสมัครงาน


ยื่น Resume ภาษาอังกฤษพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

ด้วยตัวเองที่ร้าน animate Bangkok, MBK Center ชั้น 7

หรือ

ส่ง E-mail แนบไฟล์ Resume ภาษาอังกฤษพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้วและเขียนแนะนำตัวอย่างสั้นๆ

โดยเขียนหัวข้อ E-mail ว่า [สมัครงานตำแหน่งพนักงาน Part-time] "ชื่อนามสกุลของท่าน" มาที่ contact@animatejma.co.th